Warunki handlowe

Przepisy ogólne

Te warunki sprzedaży regulują sprzedaż i zakup towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.ilwy.pl. Warunki precyzują i określają prawa i obowiązki sprzedawcy (operatora, dostawcy) i kupującego (klienta, konsumenta).

Zarządcą sklepu internetowego jest firma   Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Republika Czeska,   Regon: 06052011.   Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli konsument jest stroną umowną, relacje nie podlegające warunkom handlowym podlegają kodeksowi cywilnemu (nr 89/2012 Sb.), oraz ustawie o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Sb.). Fragmenty tych przepisów można znaleźć w sekcji Warunki handlowe.

Klient (konsument) zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszymi warunkami handlowymi, gwarancją i   reklamacją oraz danymi sprzedawcy przed zamówieniem wybranego towaru.

 1. Definicja terminów

Umowa konsumencka - jest umową kupna, jeśli strony są z jednej strony konsumentem, a z drugiej - biznesmenem.

Dostawca / Sprzedawca - jest osobą, która działa w ramach swojej działalności lub innej działalności gospodarczej podczas zawierania i wykonywania umowy. Jest to przedsiębiorca, który dostarcza towary lub usługi kupującemu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców.

Klientem naszego sklepu internetowego jest kupujący. W świetle obowiązującego prawa wyróżnia się nabywcę będącego konsumentem i kupującego będącego przedsiębiorcą.

Kupujący - Konsument jest każda osoba, która poza swoim przedsiębiorstwem lub poza niezależnym wykonywaniem zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim działa. 
Kupujący - przedsiębiorca to kupujący, który kupuje produkty lub korzysta z usług w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej z tymi produktami lub usługami.

Umowa zakupu - wszystkie prezentacje produktów umieszczone na stronach sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary. Przepis  § 1732 odst. 2 Kodeksu cywilnego nie ma w tym wypadku zastosowania. Umowa zakupu powstaje momentem dostarczenia sprzedawcy wiążącego zamówienia. Od tego momentu nabywca i sprzedawca mają wzajemne prawa i obowiązki zdefiniowane w umowie kupna i warunkach handlowych, które stanowią integralną część tej umowy. Zawarcie umowy kupna bez negocjacji wszystkich jej wymagań określonych w Kodeksie cywilnym jest w rozumieniu § 1726 Kodeksu cywilnego wykluczone. Ponadto, Sprzedawca, zgodnie z postanowieniami paragrafu 1740 (3) Kodeksu cywilnego, nie akceptuje przyjęcia oferty z aneksem lub odchyleniem.

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zamówionych produktów za uzgodnioną cenę, a Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia dostarczonych produktów i zapłacenia Kupującemu ceny zakupu zgodnie z Zamówieniem.

W przypadku, gdy po zawarciu Umowy Sprzedaży okaże się, że Sprzedawca nie posiada dostępnych produktów objętych Umową Zakupu jaką oferował i jaka była podana w Zamówieniu, niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu wynegocjowania alternatywnego terminu dostawy Towaru lub negocjacji alternatywnego produktu w  wymaganej dostępności. W przypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje żadnej z oferowanych opcji, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od Umowy z powodu niemożności wykonania umowy.

 1. Informacje o zawartej umowie i warunkach handlowych

Zawierając umowę kupna, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z tymi warunkami i zgadza się z nimi. Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy.

Umowa zostaje zawarta w języku czeskim, chyba że okoliczności po stronie sprzedającego lub kupującego uniemożliwiają jej zawarcie, umowa może być zawarta również w innym języku zrozumiałym dla stron. Zawarta umowa jest archiwizowana przez sprzedającego w celu jej pomyślnego świadczenia, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, i nie jest dostępna dla stron trzecich. Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia umowy można zobaczyć w procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym, a kupujący ma możliwość sprawdzenia i, jeśli to konieczne, poprawy zamówienia przed jego złożeniem. Niniejsze zasady i warunki są wyświetlane na stronie internetowej naszego sklepu internetowego, umożliwiając archiwizację i reprodukcję przez kupujących. Koszt korzystania z środków komunikacji (telefon, internet itp.) do realizacji zamówienia jest w normalnej wysokości w zależności od taryfy usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez kupującego.

 1. Dostawa towarów

Dostarczamy zamówiony towar według jego wielkości i wagi przez Pocztę Czeska lub usługę kuriera.

Dostawy przedmiotu świadczenia będą realizowane w możliwie najkrótszym czasie, w zależności od dostępności produktów i możliwości operacyjnych sprzedawcy, zwykle od 2 do 10 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach lub gdy towar nie jest dostępny w magazynie, czas dostawy może być dłuższy, a kupujący zostanie o tym niezwłocznie o powstaniu takiej sytuacji poinformowany. Miejsce dostawy ustalane jest na podstawie zamówienia kupującego. Za dostarczenie przedmiotu uważa się dostawa przedmiotu na umówiony adres. Instalacja przedmiotu nie jest częścią dostawy. Sprzedawca realizuje dostawe przesyłki do miejsca przeznaczenia. Dostawa zwykle obejmuje instrukcje obsługi produktu w języku polskim. Faktura VAT (faktura) jest wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego lub jest dołączona do towaru. Przy odbiorze towaru od kuriera usługi transportowej lub poczty zawsze dokładnie sprawdzaj integralność opakowania transportowego. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, proszę podać te informacje w liście przewozowym dostawcy, poczty. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru w uzgodnionym terminie. Jeśli tak się nie stanie, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

Nie odebranie zamówionych towarów

Jeśli klient nie odbierze zamówione towary w ciągu 7 dni roboczych od dostawy zamówienia z niewyjaśnionych przyczyn lub nie przyjmuje dostawy dostarczonej na podstawie jego zamówienia przy czym nie wnosi o przedłużenie terminu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a sprzedawca ma prawo do żądania odszkodowania. Każde przyjęte zamówienie (elektroniczne, e-mail i telefon) jest wiążące na podstawie kodeksu cywilnego (kodeks cywilny § 544-545, ustawa nr 40/1964 Sb.). Jeżeli wysłane zamówienie nie zostanie odebrane przez klienta, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wysyłką towarów i opłaty manipulacyjnąej (karą umowną) w wysokości 35 PLN. Zawierając umowę sprzedaży, sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, a klient jest zobowiązany do jego odebrania i zapłaty za niego. Jeśli kupujący nie odbierze przesyłki, która została już wysłana, zostanie zwrócona do sprzedawcy jako nie odebrana/ nie chciana / zwrócona z powodu nieznanego adresu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy wszelkich kosztów (przesyłki i pakowania) związanych z dostawą towaruzamówionego przez kupującego. Wysyłając zamówienie elektroniczne, kupujący akceptuje wszystkie postanowienia warunków handlowych, ważnych na dzień złożenia zamówienia, oraz w dniu wysłania zamówienia, kwotę zamówionego towaru (w tym koszty wysyłki i pakowania, jeśli dotyczy), chyba że ustalono inaczej w konkretnym przypadku. Wysyłając zamówienie (projekt umowy kupna), kupujący jest nieodwołalnie wiązany na czas określony dla dostawy towaru. Uczestnicy uzgodnili w rozumieniu art .  262 ust. 1 ustawy o handlu, że ​​jeżeli warunki nie określają inaczej, ich prawa i obowiązki są regulowane przez kodeks handlowy, w szczególności jego postanowienia  § 409 i nast. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Kupujący otrzyma wezwanie do zapłaty opłaty wraz z naliczonymi kosztami zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona we właściwym czasie, cała sprawa zostanie przekazana naszemu radcy prawnemu w celu rozwiązania zgodnie z prawem. Gdy przesyłka nie zostanie odebrana, sprzedawca ma prawo do naliczenia wszystkich kosztów związanych z dostawą towarów, które zapłacił przewoźnikowi, a kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu. Nie odbierając przesyłki, naruszył warunki umowy zakupu. Dopóki klient nie odstąpi od umowy sprzedaży, najlepiej w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej (poczta elektroniczna), odpowiada on za szkodę ktora powstanie sprzedawcy z powodu nieodebrania przesyłki (opłata pocztowa, pakowanie, zwrot magazynowy itp.). Odstąpienie od umowy może klient przed upływem ustawowego terminu 14 dni, bez podania przyczyny, przed wysłaniem towaru lub po jego odebraniu. Nie ma więc możliwości nie odebrania towaru i przesłania nam odstąpienia od umowy. Przesyłając zamówienie, wyrażasz zgodę z naszymi warunkami handlowymi i karą umowną w takiej wysokości. Podkreślamy że wszystkie zaległe należności (niezapłacone kary umowne) zostaną przekazane specjalizowanym firmom do windykacji, łącznie z wszystkimi kosztami z tym związanymi. Jeżeli kupujący nie może z jakiegokolwiek powodu odebrać towaru i chciałby go wysłać ponownie, zostanie ponownie naliczona opłata za ponowne wysłanie towarów zgodnie z odpowiednimi taryfami.

Nie można anulować zamówienia, które zostało zamówione u dostawców specjalnie dla klienta.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z zapisem § 1829 Kodeksu cywilnego konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru, ewentualnie od przejęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli zamówienie obejmuje kilka rodzajów towarów lub towary składają się z kilku części. Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić w tym terminie i spełni poniższe warunki, zostanie mu zwrócona cena zakupu towaru i koszt najtańszego sposobu dostarczenia towaru od sprzedawcy do kupującego. Zgodnie z zapisem § 1820 (1) g) i § 1832 (3) zostanie poniesiony przez konsumenta po odstąpieniu od umowy zakupu zgodnie z zapisem § 1829 i nast. koszt zwrotu towarów.

To prawo nie służy jako sposób rozstrzygania roszczeń dotyczących reklamacji towarów. 

Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy w tym terminie, upewnij się, że dotrzymasz poniższe warunki.

 • Najpóźniej w 14. dniu po otrzymaniu towaru sprzedający musi zostać powiadomiony o odstąpieniu od umowy.
 • Uzupełniony formularz wypowiedzenia umowy, który jest załączony poniżej, wyślij pod adres sklep@ilwy.cz   a następnie w oryginale załącz do zwracanych towarów.
 • Zwróć towar na własny koszt pod adres ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,Czech Republic .
 • Zwracany towar, który zostanie wysłany w ramach tego odstąpienia od umowy należy wysłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, łącznie z wewnętrznymi częściami uzupełniającymi, towary nie powinny nieść ślady użytkowania, powinny być nieuszkodzone, kompletne (w tym akcesoria, instrukcje itd.) oraz z kopią dowódu zakupu.
 • Towary nie mogą być wysłane z płatnością przy odbiorze, takie przesyłki nie będą odbierane przez sprzedawcę i  sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę, zniszczenie lub uszkodzenie.
 • Pieniądze za towary i koszt najtańszego sposobu dostarczenia towarów ze sklepu internetowego zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki zostały otrzymane lub w zgodnie z umową pocztą lub przelewem na konto w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, jeśli towary zostały dostarczone do sprzedawcy w tym terminie, lub w przeciwnym razie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
 • Jeżeli wartość towarów została zmniejszona (nastąpiło częściowe zużycie lub zużycie towarów w wyniku obchodzenia się z tymi towarami inaczej niú wzkazano ze względu na ich charakter i właściwości, towary nie są kompletne lub uszkodzone lub higienicznie zanieczyszczone) jest kupujący zobowiązany do dorównania różnicy zmiejszonej wartości w pieniądzu.
 • Ze względów higienicznych nie można zwrócić towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, po tym co zostały przez kupującego rozpieczętowane i wyjęte z opakowania.
 • Od ceny zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu, sprzedawca może odliczyć rzeczywiste koszty wynikające ze zwrotu towarów i ich przywrócenia do stanu pierwotnego.
 • Prawo nie ma zastosowania do zamówień w ramachdziałalności gospodarczej lub biznesowej, tzn. W wypadku kiedy na fakturze widniejew numer identyfikacyjny.
 • Opakowanie nie jest przedmiotem zakupu lub częścią zakupionego przedmiotu.Jednak sprzedawca ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów rzeczywistych związanych ze  zwrotem towarów. Koszty te są zawsze oceniane indywidualnie i   jako takie są następnie naliczone klientowi i odliczone od należności za  zwrot towarów.
Możesz wypróbować towary

Jednak nie powinno to prowadzić do  widocznego zużycia. Towary mogą być używane, ale trzeba pomyśleć o kosztach, które sprzedawca będzie miał  z doprowadzeniem towarów do ich pierwotnego stanu i   które mogą być wymagane od kupującego do zwrotu.

Unikniesz naliczeniu tych opłat, jeżeli sam przywrócisz towary do ich stanu pierwotnego (czyszczenie, montaż, właściwe pakowanie itp.).   W związku z różnorodnością towarów każdy przypadek odstąpienia od umowy rozwiązuje się indywidualnie.

Dotrzymanie 14-dniowego terminu

W celu dotrzymania terminu ważne jest, kiedy odstąpienie od umowy zostanie wysłane. Okres wypowiedzenia uważa się zatem za utrzymany, jeżeli kupujący prześle w danym terminie sprzedawcy zawiadomienie, że odstępuje od umowy. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru, musi dostarczyć sprzedawcy w ciągu 14 dni wszystko, co uzyskał na podstawie umowy zakupu.

Okres odstąpienia trwa 14 dni kalendarzowych, a nie dni roboczych, a rozpoczyna się w następnym dniu kalendarzowym po dniu odebrania towarów przez konsumenta (na przykład jeżeli klient odbierze towar w piątek, okres odstąpienia liczony jest od soboty włącznie).

Jakie dokumenty dołączyć?

Zawsze zalecamy dołączenie do zwracanego produktu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u  nas co nam ułatwi identyfikację towaru i wniosku.

Najlepszym sposobem jest wysłanie wypełnionego formularza i faktury VAT, które otrzymałeś wraz ze swoim zakupem.

 1. Konsument nie może odstąpić od umów

Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z postanowieniami art . 1837 Kodeksu cywilnego:

 • w sprawie świadczenia usług, jeżeli zostały one zrealizowane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem okresu odstąpienia, a przedsiębiorca poinformował konsumenta, przed zawarciem umowy, że nie ma on prawa do odstąpienia od umowy w takim przypadku
 • w dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego, niezależnie od woli przedsiębiorcy, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
 • w sprawie dostaw napojów alkoholicznych, które mogą być dostarczone nie wcześniej niż po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy
 • w sprawie dostawy towarów, która została dostosowana zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego osoby
 • w sprawie dostaw łatwo psujących się towarów, jak również towarów zostały nieodwracalnie wymieszanych z innymi towarami po dostane
 • naprawa lub konserwacja przeprowadzona w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie;nie ma to zastosowania w przypadku innych napraw niż naprawy wyżądane lub dostawa części zamiennych innych niż wyżądane
 • w przypadku dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie może być zwrócone ze względów higienicznych.Nie można więc zwrócić już używanych testerów, wkładek do butów z oznakami użytkowania, używanych końcówek aparatów słuchowych ... itd.
 • dostawa towarów lub części artykułów higieny osobistej, które zostały już użyte przez konsumenta i które nie mogą być ze względu zachowania czystości higienicznej przywrócone do stanu pierwotnego, jak testery, urządzenia do higieny jamy ustnej lub silikonowe nauszniki (tutaj występuje jedna opłata 5 PLN / sztukę, przedłużenia są , jeśli kupujący sobie ich niezostawi, następnie zniszczone przez sprzedającego).
 • W przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub programu komputerowego, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowanie
 • dostawa gazet, peridoików lub czasopism
 • w przypadku zakwaterowania, transportu, posiłków lub czasu wolnego, pod warunkiem, że przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym czasie
 • zawartej na aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne
 • w sprawie dostarczania treści cyfrowych, jeżeli nie została dostarczona na nośniku fizycznym i została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresuodstąpienia, a przedsiębiorca powiadomił kupującego przed zawarciem umowy że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy
 1. Odstąpienie od umowy ze strony dostawcy / sprzedawcy

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z klientem w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru (tj. Ceny wyraźnie różniące się od ceny zwykłej tego rodzaju / typu towaru), chyba że wyraźnie oznaczono towary  "wyjątkową zniżką" "lub" promocją "lub innym znakiem o podobnym znaczeniu. Za oczywiste błędy w cenie towarów, na przykład uważa się omyłkowe wymienie pierwszych (ostatnich) trzech cyfr zamiast czterech i inne oczywiste błędy pisemne. W takim przypadku sprzedawca natychmiast skontaktuje się z kupującym, aby uzgodnić następny krok. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już część lub całą cenę zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto lub adres tak szybko, jak tylko to możliwe.

 1. Odpowiedzialność za wady towaru i gwarancja

Przed pierwszym użyciem kupujący jest zobowiązany do przeczytania instrukcji użytkowania lub instrukcji obsługi oraz wszelkich warunków gwarancji, a następnie konsekwentnego przestrzegania tych informacji, w przeciwnym razie ryzykuje uszkodzenie produktu jego niewłaściwym użyciem i nie będzie mógł się w takim wypadku dowoływać odpowiedzialności sprzedawcy za wady. Czas dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady zaczyna biec w momencie odebrania  przedmiotu przez kupującego.

Kupujący jest zobowiązany, zgodnie z § 2104, do kontroli towaru tak szybko, jak to możliwe po jego odebraniu i do sprawdzenia jego właściwości i ilości. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, a szkoda zostaje wykryta, zostanie spisky protokol o uszkodzeniu, a sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia rozsądnego rabatu na dostawę lub dostarczenia kolejnego produktu bez wady. Późniejsze roszczenia dotyczące mechanicznego uszkodzenia produktu nie mogą być przyjęte do rozpatrzenia.

 1. Okres dochodzenia odpowiedzialności za wady towaru

Przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych obowiązuje ograniczenie czasowe dla odpowiedzialności za wady na okres 24 miesięcy, ale może być oświadczeniem na karcie gwarancyjnej, na opakowaniu lub reklamie, określony, zgodnie z innymi przepisami, na czas, w którym przedmiot może być używany, okres gwarancji dłuższy. Jeżeli w ten sposób udzielana jest gwarancja dłuższa niż 24 miesiące, sprzedawca określa warunki i zakres przedłużenia gwarancji za pomocą deklaracji w karcie gwarancyjnej oraz, jeżeli nie określono inaczej, przepisów kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji jakości. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie ma zastosowania do normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego używaniem. Dlatego krótszą żywotność produktu nie można uznać za wadę i nie można jej reklamować. Na żądanie konsumenta sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia pisemnego potwierdzenia zakresu i czasu trwania swoich zobowiązań w przypadku wadliwego świadczenia.

Konsument korzystając z prawa do odpowiedzialności za wadliwe świadczenie ma następujące prawa,:

 • prawo do bezpłatnej naprawy towarów
 • prawo do dostawy nowych towarów lub do wymiany ich składników, przy czym prawo to może być powołane, jeżeli dostawa nowych towarów lub ich części stanowi rozsądne rozwiązanie roszczenia w świetle charakteru wady.Proporcjonalność ocenia się w tym celu na przykład tak, że nie można naprawić usterki poprzez naprawę. Konsument ma również prawo do dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany go, jeżeli wadę można naprawić, ale towar nie może być z powodu ponownego pojawiania wady (po naprawie - tj. jeżeli ta sama wada powtarza się 3 razy) lub w przypadku większej liczby wad, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie produktu.
 • prawo do odstąpienia od umowy - może być użyte, gdy nie jest możliwe dostarczenie nowych towarów lub wymiana ich części (jeżeli warunki tego prawa są spełnione). Możliwe jest również skorzystanie z tego prawa, jeżeli towary mają większą liczbę wad lub nie można ich po naprawie prawidłowo używać z powodu ponownego wystąpienia usterki
 • konsument ma prawo do upustu, jeżeli nie skorzystał z żadnego innego prawa, o którym mowa powyżej, wynikającego z odpowiedzialności Sprzedającego za wady

Okres gwarancji i wynikające z niej prawa dla wszystkich kupujących niebędących konsumentami będą miały zastosowanie w zakresie określonym przez danego importera lub producenta. O ile importer lub producent nie określił inaczej, prawa wynikające z gwarancji jakości zgodnie z zapisem § 2113 i nast. Kodeksu cywilnego.

 1. Reklamacja (prawa wynikające z nieprawidłowego świadczenia)

Sprzedawca decyduje o roszczeniu natychmiast, w złożonych sprawach w ciągu 3 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnego do fachowej oceny wady. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między sprzedawcą a kupującym. Po upływie tego okresu konsument ma te same prawa, jak w przypadku wad, których nie można usunąć. Sprzedawcawystawi konsumentowi pisemne potwierdzenie, które wyśle ​​na adres e-mail konsumenta z informacją o tym, kiedy konsument złożył wniosek, jaka jest jego treść i w jaki sposób jego rozpatrzenia on / ona żąda. Ponadto sprzedający wystawi konsumentowi potwierdzenie, które wyśle ​​na adres e-mail konsumenta z datą i sposóbem załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czas jej trwania. W przypadku odrzuconej reklamacji sprzedawca konsumentowi dostarcza pisemne uzasadnienie tej odmowy.

O prawa z odpowiedzialności za wady wnosi się u sprzedawcy: Nikola Petrášová, Kainarova 30 586 01 Jihlava  Regon: 06052011.   Wadliwy towar należy przesłać pod adres:  

ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,Czech Republic

 

Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę o wadzie towaru bez zbędnej zwłoki po jej wykryciu na e-mailu operatora   sklep@ilwy.pl.

Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi wszelkiej pomocy w celu sprawdzenia istnienia zgłoszonej wady i jej usunięcia (w tym testowania lub demontażu produktu). Kupujący jest zobowiązany do przekazania towaru czystego zgodnie z przepisami higienicznymi i ogólnymi zasadami higieny, łącznie z wszystkimi częściami i akcesoriami.

W przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, reklamacje towarów są regulowane odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie konsumentów.

Jeśli masz pytanie dotyczące statusu swojej reklamacji, wyślij e-mail do sklepu, w którym kupiłeś towar.

Kupujący ma prawo do zwrotu przez sprzedawcę niezbędnych kosztów poniesionych przez niego w związku z dochodzeniem odpowiedzialności sprzedawcy za wady.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady konsument ma również prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem.

W przypadku reklamacji jawnie bezzasadnej konsumentowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji, a jednocześnie sprzedawca nie jest uprawniony do zwrotu poniesionych przez niego kosztów (chyba że ze strony konsumenta była wymagana na przykład wielokrotnie jawnie nieuzasadniona reklamacja,z lego można wnioskować, że dochodí do nadużycia praw z jego strony).

 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

W przypadku sporu na podstawie umowy zakupu między konsumentem a sprzedawcą, który nie doprowadzi do rozwiązania w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do organizacji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którą jest:

Czeska Inspekcja Handlowa

Centralny inspektorat - jednostka ADR  
Štěpánská 15  
120 00 Praha 2

E-mail:   adr@coi.cz  
www:   adr.coi.cz

   Konsument może również skorzystać z platformy internetowej do rozstrzygania sporów online, zarządzaną  przez Komisję Europejską pod adresem   http://ec.europa.eu/consumers/odr/   .

 1. Ochrona danych osobowych

Spółka Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, IČ: 06052011, jako zarządca sklepu internetowego, gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych które jej podałeś. Sklep internetowy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Jednym z nich jest przestrzeganie ustawy nr 101/2000 r. o ochronie danych osobowych i informacji. Nami wykorzystywane dane osobowe są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Jeśli kupujesz jako osoba fizyczna, podczas rejestracji potrzebujemy następujących informacji:  
Imię i nazwisko  
Adres do fakturacji i dostawy towarów

Połączenie telefoniczne  
Adres elektroniczny (e-mail)  
 

Jeśli kupujesz jako podmiot prawny, podczas rejestracji potrzebujemy następujących informacji:  
Nazwa firmy  
Adres do fakturacji i dostawy towarów  
Regon
NIP  
Połączenie telefoniczne  
Adres elektroniczny (e-mail)  

Te informacje są niezbędne do Pańskiej identyfikacji jako kupującego. Służą do realizacji, wykonania niezbędnych operacji księgowych i księgowania płatności za zakupione towary w celu prawidłowego dostarczenia towarów i komunikacji z Państwem.  

Pańskie dane osobowe są poufne i nie są przekazywane innym stronom. Dostawca gwarantuje, że nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobom trzecim.  

Rejestrując się w sklepie internetowym, wyrażacie zgodę na:

 • przetwarzanie Pańskich danych osobowych w firmach Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, IČ: 06052011, do celów marketingowych.
 • wysyłaniem oferty handlowej na Pański adres e-mail (maksymalna częstotliwość raz w tygodniu). Wycofanie wysyłania ofert handlowych można wykonać bezpośrednio w menu lub wysyłając informacje pod adres e-mail: sklep@ilwy.pl

Korzystając z naszego sklepu internetowego, wyrażasz zgodę na zbieranie i używanie   informacji o Tobie i Twoich zakupach na czas nieokreślony. Zasady przetwarzania tych danych opisano w tym dokumencie. Jeśli w przyszłości nastąpią zmiany, szczegóły nowych zasad zostaną opublikowane na tych stronach internetowych, byś mógł się z nimi zaznajomić.  

Jeśli zdecydujesz się odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wystarczy napisać e-mail na adres naszego sklepu. Twoja rejestracja zostanie zmieniona lub usunięta.  

W rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. j) kodeksu cywilnego sprzedający informuje konsumenta, że ​​w przypadku pozasądowej skargi konsument może zwrócić się do organu kontrolnego, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej zajmuje się pozasądowymi skargami konsumenckimi w sposób i pod warunkami określonymi w odpowiednich przepisach prawnych.  

Niniejsze warunki handlowe nabywają ważności i skuteczności w dniu   19.5.2022
 

…..........................................................................................................................................................................

FORMULARZ do wykorzystania w przypadku ODSTĄPIENIA od Umowy Zakupu w okresie 14 dni od odebrania towaru

(w przypadku że towar został zakupiony przez osobę prawną – nie można wykorzystać)

 

Adresa do zwrotu towaru:

ILWY

Petra Zbránková

Dolní 165/1

591 01 Žďár nad Sázavou,Czech Republic

 

 

Odstąpienie od umowy od strony kupującego

zgodnie z postanowieniem § 1829 ustawy nr 89/2012 Kodeks cywilny - odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 

Ja, ................................................ ..........., chcę jednostronnie odstąpić z umowy zakupu zawartej dnia: ............ 201 ...

 

numer faktury: ....................................

 

i żądam zwrotu kwoty zapłaconej za towary i kosztu dostarczenia towarów ze sklepu internetowego   

 

na konto bankowe numer: ................................. ... .................................. ...........................

 

lub

 

Proszę o wymianę na inny towar: ........................................................................ i wysłanie go na adres:

......................................

......................................

......................................

 

Dziękuję.

 

………………………………………………

Datua i podpis

 

 Towar, który zostanie wysłany w ramach tego odstąpienia od umowy należy wysłać w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, towary nie powinny nieść ślady użytkowania, powinny być nieuszkodzone, kompletne (w tym akcesoria, instrukcje itd.) oraz z kopią dowódu zakupu.

Nie wysyłaj z płatnością przy odbiorze.